Handelsbanken Eesti privaatsust puudutav teave
Handelsbankeni jaoks on iga üksikisiku õigus kaitsta oma isikupuutumatust ülimalt oluline ning teadlikkus panga konfidentsiaalsuse ja puutumatuse kohustusest on igapäevase tegevuse loomulik osa. Oma toodete ja teenuste väljatöötamisel ja arendamisel kehtestame me Teie isikuandmete ning meie juures hoitavate ja töödeldavate andmete konfidentsiaalsuse, puutumatuse ja kättesaadavuse kaitsmiseks tehnilised, füüsilised ja organisatsioonilised kontrollmeetmed.

Käesolevaga selgitame, milliseid isikuandmeid Handelsbankenis hoitakse ja mida me nendega teeme. Siit leiate teavet ka selle kohta, kuidas me Teie isikuandmed saame, kellega me neid jagada võime ning kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame. Kirjeldame, millistes olukordades me kasutame profiili koostamist ja automaatset otsuse vastuvõtmist ning kuidas saate Teie oma isikuandmetele ligi pääseda. Teavet esitatakse ka selle kohta, kuidas saate meiega ühendust võtta, et esitada märkusi või küsimusi seoses sellega, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme.

Milliseid isikuandmeid pank kasutab?
Oleme jaganud isikuandmed erinevatesse kategooriatesse. Isikuandmed, mis meil on Teie kohta, on seotud järgmiste kategooriatega koos (nimekiri ei ole lõplik):
 • Üldised isikuandmed (nt kliendinumber, nimi, kontaktandmed, isikukood)

 • Isiklikud eelistused (nt nõustumine otseturundusega, keel, nõustumine küpsiste kasutamisega)

 • Hinnangud ja liigitused (nt vastavalt AML, FATCA või MiFID määrustele)

 • Lepingud (igat liiki teave seoses lepingutega, nt kontonumbrid, laenunumbrid, kaardid, vara nimetused, volitused)

 • Finantstehingud (nt konto hoiused ja väljavõtted, laenumaksed, kaarditehingud ja väärtpaberitehingud)

 • Suhtlemine (nt e-post ja kui asjakohane, siis telefonikõnede salvestused)

 • Audit (nt IP või Mac aadress, logid, kus identifitseerite end elektrooniliselt meie veebiteenuste kasutamiseks)

Üks kategooria hõlmab isikuandmete kategooriaid, mis on eriti tundlikud, nagu terviseandmed. Seda liiki andmeid töötleme me siiski ainult siis, kui see on konkreetse toote või teenuse puhul asjakohane.

Selleks, et aidata meil tagada Teie ja Teie töötajate füüsiline turvalisus ning võidelda pettuste, rahapesu ja muu kuritegevuse vastu, kasutame me on filiaalides teatud süsteeme, nt kaamerajälgimine.

Vajaduse korral kasutame ka Teie esindajatega, näiteks eestkostjate, usaldusisikute või teiste heakskiidetud esindajatega seotud isikuandmeid.

Mis eesmärkidel Handelsbanken isikuandmeid kasutab?

Pank kasutab isikuandmeid erinevatel allpool kirjeldatud õiguslikel põhjustel ja eesmärkidel. Kui Te mingil põhjusel eelistate meile teatud vajalikke isikuandmeid mitte esitada või need tagasi võtta, ei pruugi meil olla võimalik Teile oma teenuseid ja tooteid pakkuda.

Lepingu täitmine

Handelsbankeni üldine eesmärk on koguda, töödelda ja säilitada isikuandmeid selleks, et valmistada, pakkuda ja hallata Teile pakutavaid tooteid ja teenuseid – digitaalselt, meie filiaalides või telefoni teel, lepingu põhjal õiguslikul alusel.

Me võime ka salvestada ja/või jälgida Teiega peetud kõnesid ning teatud toodete puhul on meil seaduslik kohustus seda teha. See seadusega ettenähtud nõue kehtib siis, kui teete pangaga telefoni teel väärtpaberitehinguid, kuid me salvestame kõnesid, mis aitavad meil kinnitada lepingut või vestlust Teiega, ning nõustamise eesmärgil.

Juriidilised kohustused

Oma juriidiliste kohustuste täitmiseks kasutab pank Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (see nimekiri ei ole lõplik):
 • Teie identiteedi kontrollimiseks ja tuvastamiseks

 • Teie konto(de) ja teiste pangateenuste kasutamise jälgimiseks ja analüüsimiseks, et takistada ja tuvastada pettust, rahapesu ja muud kuritegevust

 • Isikuandmete dokumenteerimiseks ja hoidmiseks, mis puudutavad krediite ja laene, aga ka investeerimisteenuseid finantsinstrumentides

 • Turvanõuete haldamiseks internetimaksete tegemisel ja kontole juurdepääsemisel

 • Aruandluse esitamiseks ametkondadele, nt Maksu- ja Tolliamet ning Finantsinspektsioon

 • · Vastavuse tagamiseks aruandlust, riskijuhtimist ja statistikat puudutavatele reeglitele ja määrustelePanga huvid
Handelsbanken pakub finantsteenuseid eesmärgiga luua oma klientidega head pikaajalised suhted. Seetõttu kasutame Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (see nimekiri ei ole lõplik):
 • Turu- ja kliendianalüüside tegemiseks meie toodete, teenuste ja kanalite parandamiseks

 • Otseturundustegevuste teostamiseks, et aidata meil välja selgitada ja soovitada tooteid ja teenuseid, mis võiksid Teile huvi pakkuda, kui Te pole meil palunud seda mitte teha

 • Kliendiuuringute tegemiseks

 • Riskianalüüside tegemiseks ja statistika saamiseks, näiteks selleks, et parandada oma krediidiriski mudeleid.


Teie nõusolekul

Teatud toodete ja teenuste puhul võime Teie isikuandmete kasutamiseks Teie luba vajada. Neil juhtudel esitame selle kirjaliku avaldusena, mis on eraldatud meie toote- ja teenuselepingutest või muudest küsimustest. Selles kirjeldame ka, kuidas Teil on võimalik oma nõusolekut tagasi võtta, ning mõju, mis sellel antud toote või teenuse suhtes on.

Näide selle kohta, kus me nõusolekut kasutame, on see, kui Te kasutate meie veebilehte ja me lisame veebilehitsejasse kordumatu ID-ga küpsise, mida kasutame veebianalüüsi tegemiseks, mis aitab meil mõista, kuidas meie veebilehte kasutatakse. Nõusolek on antud siis, kui nõustute küpsistega meie veebilehe esmakordsel külastamisel konkreetsest veebilehitsejast. Samas me ei jälgi, kuidas üksikisikud veebilehte kasutavad, ning seetõttu ei kogu ega säilita me oma küpsistes selliseid isikuandmeid nagu nimi, IP aadress või e-posti aadress.

Profiili koostamine ja automaatne otsuste vastuvõtmine
Mõnedel juhtudel kasutab pank nn profiili koostamist. See tähendab isikuandmete automaatset töötlemist kliendi finantsseisundi, isiklike eelistuste või erinevates kanalites käitumisega seotud analüüside tegemiseks. Profiili koostamist kasutatakse mõnel meie koduturul ka automaatseks otsuse vastuvõtmiseks, näiteks laenutaotluse automaatseks kinnitamiseks või keeldumiseks interneti kaudu.

Kuidas me Teie isikuandmed saame
Me saame andmed otse Teilt, näiteks kui avate laenu taotledes või arveid tasudes Handelsbankenis konto, aga ka pangaga tehtavatest toimingutest. Andmeid saame ka eraõiguslikest ja avalikest allikatest, nagu näiteks maksuametid, äriregister või krediidireitinguagentuuridest.

Kellega me Teie andmeid jagame
Pank on seadusega kohustatud Teie andmeid mitte avaldama, välja arvatud lubatud eesmärkidel, nagu Teiega sõlmitud lepinguga ettenähtud kohustuste täitmine, või mõnel teisel juriidiliselt vajalikul või lubatud eesmärgil, näiteks ametiasutuste teavitamine.

Teie sõlmitud toote- või teenuselepingu tingimuste täitmiseks võib meil vaja olla jagada Teie andmeid teiste Handelsbankeni kontserni kuuluvate ettevõtetega, aga ka ettevõtetega väljaspool kontserni, mis osutavad meile või Teile lepinguga ettenähtud teenuseid. Selliste saajate hulka kuuluvad pangad, makseteenuste pakkujad ja teised finantstaristu osapooled, teenusepakkujad, esindajad ja muud osapooled, kes on tootelepingusse kaasatud.

Näited olukordade kohta, kus avaldame Teie isikuandmeid väljaspool panka, on (see nimekiri ei ole lõplik):

 • Litsentseeritud krediidireitinguagentuurid, kui esitate pangale laenutaotluse

 • Kolmandad isikud, kes osutavad meile või Teile lepinguga ettenähtud teenuseid, nt makseteenuste pakkujad, heakskiidetud alltöövõtjad või meie esindajatena tegutsevad isikud

 • EL/EEA sees- ja väljaspool asuvate riikide pangad ja makseasutused, kui teostame Teie palvel raha- või väärtpaberite ülekandeid

 • Valitsus-, regulatiiv- või maksuasutused eesmärgiga vastavuse tagamine õiguslikele ja seaduslikele kohustustele, nt rahapesu-, terrorismivastased ning immigratsiooni puudutavad seadused ja määrused

 • Litsentseeritud pettusevastased asutused ja muud sarnased organisatsioonid, et aidata meil võidelda finantskuritegevusega.


Edastamine kolmandatesse riikidesse

Teatud olukordades võime isikuandmeid edastada väljaspool EL/EEA (Euroopa Majanduspiirkond) asuvatele saajatele, nn kolmandatele riikidele. See toimub peamiselt siis, kui teeme Teie taotlusel vastavalt lepingule või ülekande alusel raha või muu vara ülekande kolmandas riigis asuvale saajale. Teine olukord on selline, kui pank on kohustatud esitama isikuandmed kolmanda riigi ametiasutusele.

Kui meil ei ole Teiega sõlmitud lepingut andmete edastamiseks kolmandasse riiki, peab edastamiseks üks järgmistest tingimustest täidetud olema:
 • EL Komisjon on otsustanud, et kolmas riik tagab piisava kaitsetaseme

 • Kehtestatud on teised kaitsemeetmed, nagu standardsed andmekaitsesätted või siduvad ettevõtte eeskirjad

 • Järelevalveasutuselt on olemas konkreetne luba

 • · See on kehtiva andmekaitseseadusega lubatudKui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?
Hoiame Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on pangaga sõlmitud toodete ja teenuste lepingute tingimuste täitmiseks vajalik. Hoiame isikuandmeid ka seaduslike, regulatiivsete ja äritegevuse andmete säilitamise nõuete täitmiseks.
Kui sulgete pangas oma konto või lõpetate teenuse kasutamise, peame me mõned Teie isikuandmed, mis puudutavad seda kontot või teenust, teatud aja jooksul alles hoidma. Näiteks peab meil olema võimalik aru anda maksuametitele ja täita rahapesuvastaste või aruandlusseaduste ja määruste sätteid ning seepärast peame säilitama neid andmeid 5 aastat. Kui lõpetate arvelduskonto lepingu, siis peame teie andmeid säilitama 10 aastat peale konto sulgemist. Laenulepingu lõppemise puhul kehtib andmete hoidmiseks lepingus nimetatud nõuete aegumise tähtaeg.

Kuidas saate oma isikuandmeid kontrollida ja neile ligi pääseda
Teil on pangas kasutatavate isikuandmete osas erinevad õigused:

 • Te saate igal ajal nõuda koopiat isikuandmetest, mis meil Teie kohta on, tavaliselt on see tasuta.

 • Kui Te ei soovi saada otseturundusmaterjale, saate meile sellest igal ajal teatada, pöördudes kohalikku Handelsbankeni filiaali kontakteerudes enda kliendihalduriga, helistades filiaali üldnumbrile +372 6808300 või kirjutades üldmeilile tallinn@handelsbanken.ee

 • Kui leiate, et meil on Teie kohta ebaõiged andmed, parandame me selle nii pea, kui sellest teada saame.

 • Te saate teatud tingimustel nõuda oma isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist.

 • Te saate vaidlustada oma isikuandmete töötlemise meie poolt, mille aluseks on eespool kirjeldatud panga seaduslik huvi.

 • Te saate küsida digitaalse koopia enamikest oma isikuandmetest, mille olete pangale esitanud, mida me oma süsteemides töötleme.Me võime Teie palvel, ja kui see on tehniliselt võimalik, edastada need isikuandmed otse teistele ettevõtetele või asutustele, mis Teie isikuandmeid kasutavad. Seda nimetatakse andmete teisaldamiseks.

Kui soovite mingeid oma õigusi kasutada, pöörduge kohaliku filiaali või kohaliku Handelsbankeni andmekaitseametniku poole.

Lisateave
Kui Teil on küsimusi või soovite esitada kaebust selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kasutame, pöörduge palun oma filiaali poole või kirjutage kohalikule andmekaitseametnikule.

Kohaliku filiaali kontaktandmed andmed leiate: www.handelsbanken.ee Kohaliku andmekaitseametniku andmed: Dataskyddsombud telefon +49 69 605 06 0 ning meiliaadress dpo@handelsbanken.se

Teil on õigus esitada kaebus oma isikuandmete kasutamise kohta ka järelevalveasutusele www.aki.ee© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice